Luyện viết tiếng Anh

Bài 1. Bảng chữ cái tiếng Anh

 

Để học tốt bạn nên hiểu mục tiêu của bài học, nắm rõ nội dung, sau đó nghe và lặp lại với các video bên dưới và thực hành thêm gợi ý nếu cần.

Bài học này giúp bạn làm quen với Bảng chữ cái tiếng Anh. 

Mục tiêu:

Nắm rõ cách đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh

Đánh vần được tên của bạn khi có người hỏi

Nội dung:

There are 26 letters in the English alphabet.

/Có 26 chữ cái trong tiếng Anh

There are 5 vowels: A, E, I, O and U

/Có 5 nguyên âm: A, E, I, O và U

The rest of the letters are consonants.

/Các chữ cái còn lại là phụ âm

Practise reading the letters out loud:

/Thực hành đọc to các chữ cái:

Capital letters (upper case letters):

/Chữ viết hoa:

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Small letters (lower case letters):

/Chữ viết thường:

a b c d e f g h i

j k l m n o p q r

s t u v w x y z 

Để yêu cầu bạn đánh vần tên, người ta có thể hỏi:

What's your name? Can you spell it? 

What's your name? Could you spell it? 

How do you spell your name? 

Can you spell your name? 

Please spell your name! 

TIN LIÊN QUAN